Εισαγωγή

 

Ο παρών ιστότοπος «www.privee.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «DRAGOI NICOLAE ΤΟΥ NICOLAE.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Στρωμνίτσης αριθ. 6, με ΑΦΜ 167687767  και Αρ. ΓΕΜΗ 142534306000 , η οποία εφεξής θα καλείται «Επιχείρηση» και παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες εκ της ως άνω Επιχείρησης υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσίες εστίασης.

   Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους Όρους Χρήσης, γνωστοποιώντας, όμως το γεγονός για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη των χρηστών σε αυτόν. Ο χρήστης, κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης είτε από ειδική σύμβαση, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Οι κατωτέρω γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, προ της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας όσο και κατά τη διαδικασία επικοινωνίας με την Επιχείρηση, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Επιχείρηση διά μέσου της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους ανα πάσα στιγμή. 

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στην σελίδα αυτή, καθώς και η αξιοποίηση οιασδήποτε πληροφορίας, παρέχεται μέσα από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό ή η εγγραφή του στο newsletter λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Υποχρεώσεις των χρηστών

 

   Εκτός οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο των αυθεντικών περιεχομένων του δικτυακού τόπου www.privee.gr, ενδεικτικά αναφερομένων των κατοχυρωμένων και προστατευτέων εμπορικών σημάτων, ονομάτων κι επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και εν γένει αρχείων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου αυτών Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αγοραπωλησίας, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διακίνησης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, άνευ έγγραφης άδειας παραχώρησης.

  Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.privee.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

   Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

 Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Επιχείρηση για κάθε άμεση ή έμμεση θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στην παρούσα Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, προ της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας όσο και κατά τη διαδικασία επικοινωνίας με την Επιχείρηση, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο και συγκεκριμένα στην Ενότητα της ιστοσελίδας με τίτλο “ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” και στην υποενότητα: “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής των όρων αποτελεί προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Επιχείρησης και την άσκηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Επιχείρηση θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει μαζί με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα είναι η Επιχείρηση.

Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης και παρατίθεται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο και συγκεκριμένα στην Ενότητα της ιστοσελίδας με τίτλο “ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” και στην υποενότητα: “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”. Σημειώνεται και εδώ ότι η Επιχείρηση διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Χρήση των δεδομένων

 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες και Δεδομένα που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας στη σχετική ενότητα του ιστοτόπου. 

Σημειώνεται και εδώ ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Επιχείρησή μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»  ως ισχύουν αλλά και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά.

 

Διαφημίσεις

 

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεση σας ενδέχεται να λάβετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό του site μας και τα ενδιαφέροντα σας. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες μπορείτε να ακολουθήσετε το link διαγραφής που περιέχεται σε κάθε e-mail που σας αποστέλλουμε ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@privee.gr

 

Ασφάλεια

 

Η Επιχείρηση, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας  αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

 Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Επιχείρηση καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

Επίσης οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνούν με την Επιχείρηση για οποιοδήποτε ζήτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@privee.gr